19 ADET ARSA SATIŞI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. MAH. PAFTA ADA PARSEL Toplam

(m²)

TAH.BED.

(TL)

 

GEÇ.TEM.(TL)  
1 AYARIK 113 88 598 535,08 300.000,00 9.000,00  
2 AYARIK 113 88 599 534,98 300.000,00 9.000,00  
3 AYARIK 113 88 600 535,11 300.000,00 9.000,00  
4 AYARIK 113 88 601 534,99 300.000,00 9.000,00  
5 AYARIK 113 4921 1 575,98 300.000,00 9.000,00  
6 AYARIK 113 4921 2 576,00 300.000,00 9.000,00  
7 AYARIK 113 4921 3 576,16 300.000,00 9.000,00  
8 AYARIK G33-C-20-A-2-B 4909 5 582,58 136.000,00 4.080,00  
9 AYARIK G33-C-20-A-2-B 4909 7 650,22 152.000,00 4.560,00  
10 AYARIK G33-C-20-A-2-B 4909 8 636,69 145.000,00 4.350,00  
11 GÜLABİBEY G33-C-24-C-2-A 4732 3 250,04 175.000,00 5.250,00  
12 GÜLABİBEY G33-C-24-C-2-B 4732 8 802,60 640.000,00 19.200,00  
13 GÜLABİBEY G33-C-24-C-2-B 4732 9 519,59 415.000,00 12.450,00  
14 GÜLABİBEY G33-C-24-C-2-B 4732 13 497,00 395.000,00 11.850,00  
15 BAHÇELİEVLER 52 2651 452 335.32 130.000,00 3.900,00  
16 BAHÇELİEVLER 52 2651 453 543,37 220.000,00 6.600,00  
17 ULUKAVAK 20-K-1-A 4467 6 702,17 500.000,00 15.000,00  
18 ULUKAVAK 21-K-4-D 3180 142 492,33 340.000,00 10.200,00  
19 ULUKAVAK  

20-K-1-A

 

3135 52

53

504,63

472,28

700.000,00 21.000,00  
     

                                                                                                                   

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 18.12.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A – Kanuni İkametgah Belgesi, B – Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi,C –  Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D – Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin   (A – B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.E) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. ) G- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, H – Geçici teminatlarını vermeleri, I – İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ – İhaleye katılacak olanların,  Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.                 J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, K – İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

09 Aralık 2019
1.783 kez görüntülendi