2 ADET KAFETERYANIN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan imar Planında ”Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark Alanı” işaretli alan üzerine yapılan 2 adet bina demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya ve restaurant olarak,

S.

NO

Mevkii Niteliği Kullanım Alanı    1 yıllık Kira Bedeli +KDV Geçici Teminatı
1 Doğu zemin

 

 

Doğu üst kat

Kafeterya-Restaurant Açık Alan 206 m2,

Kafe 378 m2,

Hol 11 m2,

Mutfak 65 m2.

 

Fuaye(zemin) 52 m²,

Kafe 395 m2,

Hol 11 m2,

Mutfak 65 m2,

Balkon 160 m².

300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL
2 Batı zemin

 

 

Batı üst kat

Kafeterya-Restaurant Açık Alan 206 m2,

Kafe 378 m2,

Hol 11 m2,

Mutfak 65 m2.

 

Fuaye(zemin) 52 m2,

Kafe 395 m2,

Hol 11 m2,

Mutfak 65 m2,

Balkon 160 m2.

300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL

Bedeller üzerinden hazırlanan şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.05.2018 Salı günü saat: 14.00’de ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri vermeleri, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, E- İsteklilerin Geçici teminatlarını vermeleri, F- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz I-İhalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

16 Mayıs 2018
459 kez görüntülendi