2 adet wc-lavabonun kiraya verilmesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait Yeniyol Mahallesi, Azap Ahmet Sokak 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisinde bulunan WC-Lavabo ve Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan WC-Lavabo nitelikli işyerleri;

S.NO MAHALLE NİTELİĞİ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 Yeniyol Wc – Lavabo 5.000,00-TL + KDV 150.00-TL
2 Bahçelievler Wc – Lavabo 4.000,00-TL + KDV 120,00-TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 26.01.2022 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B– Kanuni İkametgâh Belgesi, C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E– İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F– Geçici teminatlarını vermeleri G– İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)            H– İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ– İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J– Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir K– Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi) L– İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

12 Ocak 2022
354 kez görüntülendi