2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Çorum Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-1’de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Belediye personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile elektronik ortamda Anadolu Üniversitesi tarafından 23.08.2021-03.09.2021 tarihleri arasında kayıt yaptırmak suretiyle Ek-2’de belirtilen usul ve esaslara ilişkin Ek-4 ve Ek-5’de belirtilen konu başlıklarında Ek-3 sınav takvimi dâhilinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav başvuruları Anadolu Üniversitesinin “Sınav Hizmetleri” web sitesi “sinavbasvuru.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden yaparak takip edilecektir.

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

 1. İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.
 2. Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
 3. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.
 5. Aday memurlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçeleriyle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
 2. Başvurular 03.02.2021tarihinde başlayıp, 15.02.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Başvuru dilekçeleri ve ekleri taranarak elektronik ortama aktarıldıktan ve sayı verildikten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 1. a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
 2. b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
 3. c) Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

Şef kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. Son müracaat tarihi itibarıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

 

SINAVLAR

Yazılı sınav:

 1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine, yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
 2. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.
 3. Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir.
 4. Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.

 

Sözlü sınav:

 1. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, ilgili yerel yönetim tarafından yapılır.
 2. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.
 3. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
 4. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 5. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 6. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 7. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
 8. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 9. Genel kültürü ve genel yeteneği,
 10. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.
 11. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için belirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.
 12. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
 13. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 14. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.

 

Başarı Sıralaması

 1. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.
 2. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;
 3. a) Hizmet süresi fazla olanlara,
 4. b)  Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
 5. c)  Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
 6. d) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

Görevde Yükselme Suretiyle Atanma

 1.  Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.
 2. Yerel yönetimce tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
 3. Duyurulan kadrolardan;
 4. a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
 5. b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

 

III- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca sonuçların Kuruma intikalinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde Kurum internet sitesi ile ilan panolarında ilan edilecektir.

Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilecektir.

 

IV-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, Komisyonca incelenecektir. İnceleme sonuçları en geç beş iş günü içinde yazılı olarak ilgililere bildirilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlanen duyurulur.

 

EKLER: 

EK-1 GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA AÇILAN KADRO LİSTESİ

EK-2 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YAZI

EK-3 SINAV TAKVİMİ

EK-4 GÖREVDE YÜKSELME KONU BAŞLIKLARI

EK-5 GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURU FORMU

EK-6 SAĞLIK BEYANI

 

 

03 Şubat 2021
7.513 kez görüntülendi