AYARIK, BAYAT VE GÜLABİBEY MH. DE ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen toplam 5 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TOPLAM m² TAHMİNİ BEDELİ

(+K.D.V.)

GEÇİCİ TEMİNAT
1. AYARIK Ticaret Arsası 21-K-2-B 4653 1 770,59 800.000,00 TL + (K.D.V.) 24.000,00 TL
2. BAYAT Benzinlik ve Bahçesi 21-J-2-B 4617 17 3655,06 1.600.000,00 TL + (K.D.V.) 48.000,00 TL
3. GÜLABİBEY Sanayi Arsası   19-J-3-D 892 348 3513,55 1.250.000,00 TL + (K.D.V.) 37.500,00 TL
4. GÜLABİBEY Ticaret Arsası 19-J-3-B 3847 8 247,46 310.000,00 TL+ (K.D.V.) 9.300,00 TL
5. GÜLABİBEY Ticaret Arsası 19-J-3-B 3847 9 247,46 310.000,00 TL + (K.D.V.) 9.300,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 04.05.2018 Cuma günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. H- Geçici teminatlarını vermeleri, I- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

19 Nisan 2018
614 kez görüntülendi