3 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Çepni Mahallesi, 349 ada, 66 ve 194 nolu parsellerde bulunan işyerleri;

S.NO ADA/PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NEVİ / NİTELİĞİ ALANI (M2) YILLIK KİRA BEDELİ    (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
1 349/66 6 Çay Ocağı 70 m2 10.000,00-TL 300,00-TL
2 349/66 8 Kalaycı 70 m2 10.000,00-TL 300,00-TL
3 349/194 46 İşyeri/Ofis 141 m2 30.000,00-TL 900,00-TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnameleri dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 31.08.2021 Salı günü saat: 15.00’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi B- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır), G-İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, I-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir, L-Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, M-46 numaralı işyeri için öncelikli olarak ihaleye katılacak olanlar, bağlı bulunulan ilgili kurumdan “Kargo Taşımacılığı” işi yaptığına dair alınacak belge. N-8 numaralı işyeri için öncelikli olarak ihaleye katılacak olanlar, bağlı bulunduğu oda birliğinden “Kalaycı/Bakırcı” işi yaptığına dair alınacak belge.Keyfiyet ilan olunur.

17 Ağustos 2021
413 kez görüntülendi