3 ADET MOTOSİKLET VE 1 ADET OTOMOBİL SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 3 adet motosiklet ve 1 adet otomobil, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. TESCİL PLAKA MARKA CİNSİ MODEL MUHAMMEN BEDEL (TL) KDV HARİÇ

 

(KDV HAHHARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
   1. 19 KT 243 MZ ETZ-301 MOTORSİKLET 1996 1.000,00 TL 250,00TL
   2. 19 KT 347 MZ ETZ-301 MOTORSİKLET 1996 1.000,00 TL 250,00TL
3. 19 KT 244 MZ ETZ-301 MOTORSİKLET 1996 1.000,00 TL 250,00TL
4. 19 DP 979 RENAULT OTOMOBİL 1997 7.000,00 TL 250,00TL

                                                                                                                   

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.04.2020 Pazartesi günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

20 Nisan 2020
513 kez görüntülendi