5 ADET ARSA SATIŞ İHALESİ

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi arsa vasfında olan 5 adet taşınmaz;

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 İmar Durumu MUH.BEDEL (TL) GEÇ.TEM. (TL)
1 GÜLABİBEY G33C24C2B 4731 9 800,03M2 B-2 Ticaret Alanı 1.600.000,00TL 48.000,00TL
2 GÜLABİBEY G33C24C2A 4935 7 103.28M2 K-1 Sanayi Arsası 176.000,00TL 5.280,00TL
3 İLİCE G33C20B4C 704 42 1.353,00M2 Taks:0.12Kaks:024 Yençok: 2 Kat 650.000,00TL 19.500,00TL
4 İLİCE G33C20B4C 704 44 1.000,54M2 Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat 600.000,00TL 18.000,00TL
5 İLİCE G33C20B4C 704 45 1083,80M2 Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat 600.000,00TL 18.000,00TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.12.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İşmerkezi, 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi. B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

02 Aralık 2021
621 kez görüntülendi