5 ADET ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif  Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.N MAH. CİNSİ

 

İMAR PLANI PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 GÜLABİBEY ARSA B-2 KAT TİCARET ALANI G33-C-24-C-2-A 4732 5 2.040,91 1.630.000,00 48.900,00
2 GÜLABİBEY ARSA B-2 KAT TİCARET ALANI G33-C-24-C-2-A 4732 6 1.325,70 1.060.000,00 31.800,00
3 GÜLABİBEY ARSA B-2 KAT TİCARET ALANI G33-C-24-C-2-A 4732 7 1.110,41 888.000,00 26.640,00
4 GÜLABİBEY ARSA 5 KAT KONUT PARSELİ G33-C-24-B-3-D 4727 2 1.422,04 1.000.000,00 30.000,00
5 GÜLABİBEY ARSA 8 KAT KONUT PARSELİ 19-K-3-D 2377 186 758,24 950.000,00 28.500,00

 

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 18.02.2020 Salı günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Kimlik fotokopisi, B) Kanuni ikametgah belgesi,   C) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D) Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin   (A – B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.F) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilemez.) H) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz I) Geçici teminatlarını vermeleri, İ) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J)İhaleye katılacak olanların,  Belediye’ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, L) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

11 Şubat 2020
772 kez görüntülendi