Çepni Mahallesi 334 ada 5,6 ve 7 parseller Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi) olarak planlanması

Çepni Mahallesi 334 ada 5,6 ve 7 parsellerin yaklaşık 39.000 m²’lik kısmı Emsal: 0.75 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi) olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Çorumgaz’ın 25.01.2021 tarih 140 sayılı görüşünde BOTAŞ tarafından Çorumgaz’a tahsis ve devredilen doğal gaz boru hattı bulunduğu bildirilmiştir.

Plan notlarına;

  • Yapılaşma ve proje aşamasında Çorumgaz’dan görüş alınacaktır.
  • İmar Planı, Plan notları, Plan Açıklama Raporu ve plan ekinde yer alan vaziyet planı bir bütündür. Vaziyet Planında plan ana karakterlerini bozmamak, açık alanları azaltmamak koşulu ile değişiklik yapmaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.
  • Planlama alanı tek ada tek parsel şeklinde uygulama yapılabileceği gibi birden fazla parsel oluşturularak uygulama yapılabilir. Birden fazla parsel oluşması durumunda parsellerin site içerisine bakan kısımlarında bahçe duvarı inşa edilemez, site içerisinde yolların sürekliliğini engelleyecek müdahalelerde bulunulamaz.
  • Sınırlı Sor. Oto Toplu İşyeri Yapı Koop. Tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak olan projeye planlama alanı içerisindeki tüm parseller uymak zorundadır. Yapılar arasında uyum ve birliktelik olması açısından yapıların tüm detayları (yapı yüksekliği, malzeme, renk ve cephe vb.) Kooperatif tarafından hazırlanacak proje ile bütünlük arz etmesi zorunludur.
  • Planlama Alanı içerisinde birden fazla parsel oluşması durumunda komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafeleri vaziyet planına uygun şekilde belirlenir.
  • Vaziyet Planında galeri dükkanları önünde yer alan açık otopark alanları önlerinde bulunduğu galeri dükkanının kullanımına tahsis edilecektir. Plan notları eklenmiştir. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan İşaretle oylama sonunda; Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 334 ada 6 ve 7 parsellerin bir kısmı için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19525460) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19070134) değişikliği, Meclis üyelerinden; Nazik Bulut, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ın “5 nolu parsel için kamu yararı bulunmadığından imar planı sınırı içerisinde kalan kısmı içinde kamu yararı alınması koşuluyla karar CHP komisyonunca uygun bulunmuştur.”Şeklinde şerhlerine karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA 08.06.2021 tarih ve 102 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

14 Haziran 2021
295 kez görüntülendi