8 adet arsanın satış ihalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 8 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

 

S.N. MAH. PAFTA ADA PARSEL Toplam(m²) İmar Durumu MUH.BED.

(TL)

GEÇ.TEM. (TL)
1. AYARIK G33C-20A-4D 4945 3 1000,43 Taks:0.10  Kaks:0.32 Yençok: 2 Kat 1.000.000,00.- 30.000,00.-
2. AYARIK G33C-20A-2A 2832 5 1.068,95 Taks:0.20 E:0.40 Yençok: 2 Kat 450.000,00.- 13.500,00.-
3. BAHÇELİEVLER G33C-20C-4C 2588 20 434,93 Taks:0.40 Kaks:1.20 A-3 Konut 200.000,00.- 6.000,00.-
4. GÜLABİBEY G33C-24C-2B 4731 6 547,79 B-2 Kat Ticaret Alanı 870.000,00.- 26.100,00.-
5. GÜLABİBEY G33C-24C-2B 4731 7 547,89 B-2 Kat Ticaret Alanı 870.000,00.- 26.100,00.-
6. GÜLABİBEY G33C-24C-2B 2603 12 100,46 K-1 Sanayi Arsası 150.000,00.- 4.500,00.-
7. GÜLABİBEY G33C-24C-2A 4936 9 203,19 K-1 Sanayi Arsası 410.000,00.- 12.300,00.-
8. GÜLABİBEY G33C-24C-2A 4936 16 126,84 K-1 Sanayi Arsası 255.000,00.- 7.650,00.-

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.06.2021 Salı günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik fotokopisi, B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A,B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,F- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,    I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)  L-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

14 Haziran 2021
2.995 kez görüntülendi