9 adet arsanın satış ihalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 9 adet arsa,

SN Mahalle Pafta Ada Parsel Toplam (m2) İmar Durumu Muh.Bed. (TL) Geç.Tem. (TL)
1. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 3 472,95 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

460.000,00.- 13.800,00.-
2. IBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 4 551,66 E:0,90 Yençok:9.50 Konut Alanı 535.000,00.- 16.050,00.-
3. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 5 551,63 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

535.000,00.- 16.050,00.-
4. IBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 6 468,84 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

495.000,00.- 14.850,00.-
5. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 7 468,82 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

470.000,00.- 14.100,00.-
6. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 8 468,08 E:0,90 Yençok:9.50 Konut Alanı 470.000,00.- 14.100,00.-
7. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 9 600,00 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

630.000,00.- 18.900,00.-
8. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 10 585,39 E:0,90 Yençok:9.50 Konut Alanı 570.000,00.- 17.100,00.-
9. İBRAHİMÇAYIRI G33C20A1D 2873 11 585,24 E:0,90 Yençok:9.50

Konut Alanı

570.000,00.- 17.100,00.-

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma suretiyle şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacakır.

Şartname: Şartname 100,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.02.2022 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi B-Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ)- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, İlgili Kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

 

20 Ocak 2022
6.927 kez görüntülendi