9 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı :  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 9 adet işyeri;

S.NO: MAH. CİNSİ ADA PARSEL  BAĞIMSIZ BÖLÜM 1 YILLIK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİTEMİNAT 
1. ÇEPNİ İŞYERİ 349 66 20 6.000,00 600,00
2. ÇEPNİ İŞYERİ 349 66 22 7.500,00 750,00
3. ÇEPNİ İŞYERİ 349 66 30 6.000,00 600,00
4. ÇEPNİ İŞYERİ 349 66 32 7.500,00 750,00
5. ÇEPNİ İŞYERİ 349 194 46 4.500,00 450,00
6. ÇEPNİ İŞYERİ 349 194 48 6.000,00 600,00
7. ÇEPNİ İŞYERİ 349 194 50 6.000,00 600,00
8. ÇEPNİ İŞYERİ 349 194 52 6.000,00 600,00
9. ÇEPNİ İŞYERİ 349 194 54 6.000,00 600,00

Bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 3 (üç) yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Şartname : Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 14.02.2019 Perşembe günü saat : 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Kanuni İkametgâh Belgesi,B) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  Noterden tasdikli imza sirküleri) D)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri,E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,F) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G) İhaleye katılacak olanların,  Belediye’ye borcu olmadığına dair taksitli borçlar hariç Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) I)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. İ) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.  J) İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

01 Şubat 2019
465 kez görüntülendi