AKARYAKIT İŞARETLİ ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait,  Akaryakıt ve Servis İstasyonu  Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif  Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

MAH. CİNSİ

 

PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
GÜLABİBEY ARSA 19-K-4-C 4731 2 4339,00 3.950.000,00.- (TL) 118.500,00.-(TL)

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 09.01.2020 Perşembe günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,   C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,  D) Tüzel kişi olması  halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. İ) İhaleye katılacak olanların,  Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. J)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,Keyfiyet ilan olunur.

07 Ocak 2020
343 kez görüntülendi