AKARYAKIT VE SERVİS ALANI İŞARETLİ TAŞINMAZIN SATIŞI

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait,  Tepecik Mahallesinde bulunan imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu  işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif  Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

MAH. CİNSİ

 

PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
TEPECİK ARSA 68 2068 3 4.256,92 5.500.000,00.- (TL) 165.000,00.-(TL)

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 10.09.2020 Perşembe günü saat : 14.00’da Belediyemiz Konferans Salonunda (Turgut Özal Binası 4. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri C) Tüzel kişi olması  halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. I) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)

*Tekliflerin en geç 10.09.2020 Perşembe günü saat: 14.00’a kadar Belediyemiz Konferans Salonunda bulunan (Turgut Özal Binası 4. Kat) İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

28 Ağustos 2020
2.768 kez görüntülendi