ARSA SATIŞI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesinde bulunan toplam 12 adet arsa aşağıda belirtildiği üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.NO: MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  TOPLAM m² TAH. BED. GEÇ.TEM. 
1. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651        451 340,01 130.000,00.-TL 3.900,00.- TL
2. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 452 335,32 130.000,00.- TL 3.900,00.- TL
3. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 453 543,37 240.000,00.- TL 7.200,00.- TL
4. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2648 436 394,95 170.000,00.- TL 5.100,00.- TL
5. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2648 437 366,14 140.000,00.- TL 4.200,00.- TL
6. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-4-B 2588 20 434,93 190.000,00.- TL 5.700,00.- TL
7. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 3 526,46 230.000,00.- TL 6.900,00.- TL
8. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 4 791,29 350.000,00.- TL 10.500,00.- TL
9. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 5 783,85 350.000,00.- TL 10.500,00.- TL
10. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 8 600,31 420.000,00.- TL 12.600,00.- TL
11. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 9 655,91 460.000,00.- TL 13.800,00.- TL
12. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 10 547,45 390.000,00.- TL 11.700,00.- TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.04.2018 Perşembe günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

27 Mart 2018
684 kez görüntülendi