Atçalı Köyü, 146 ada 2 nolu parsel ile 147 ada 1 nolu parsellerin Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlanmasılan

Atçalı Köyü, 146 ada 2 nolu parsel ile 147 ada 1 nolu parsel için;

parsellerin Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlandığı, bağ alanları için Emsal: 0.15 (toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez), Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarının belirlendiği, ulaşım aksı olarak 10 ve 15 metrelik taşıt yolları planlandığı, alan dan geçen enerji nakil hatları altında kalan alanların park ve yol olarak planlandığı, 147 ada 1 nolu parselin batı kısmında bulunan yoğun ağaç dokusunun Ağaçlandırılacak Alan olarak planlandığı, 147 ada 1 nolu parselin doğusunda 1 adet Belediye Hizmet Alanı planlandığı yapılan incelemede görülmüş olup, paftasında aşağıda belirtilen plan notları yer almaktadır.

 

►Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, Planlı Planlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

►Enerji nakil hatları ve koruma kuşakları altında kalan parsellerde ilgili kurum ve/veya kuruluştan uygun görüş alınmadan yapılaşma yapılamaz.

►İfraz ile oluşturulacak bağ parsellerinde parsel büyüklüğü 1000 m² den küçük, parsellerin yola bakan cepheleri 20 metreden dar olamaz.

►1000 m² büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde birden fazla konut kullanım oluşturulamaz,

►Her bir bağımsız bölüm için 1 araç olacak şekilde otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.

►Komşu parsellere ve yollara minimum yaklaşma mesafesi 5 metredir.

►Yapılar; yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartı ile parselin istenilen yerine yapılabilir.

►Yapıların yola yaklaşma mesafesi planda öngörüldüğü ölçüde ise yoldan kotlandırma yapılır. Aksi takdirde yola yaklaşma mesafesinin daha fazla olması durumunda kotlandırma tabii zeminden yapılır.  Kottan dolayı bodrum kat tabii zeminde açığa çıkarılamaz.

►Bir parselde bir birim bağımsız bölüm yer alacak olup toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez. Kat irtifakı / mülkiyeti kurulamaz.

►İki kattan fazla inşaat yapılamaz.

►Parsellerin sınırlarına yapılacak duvar yüksekliği yönetmeliğin öngördüğü yüksekliği aşamaz.

►Parsel içinde bina haricinde yapılacak müştemilat binaları toplam inşaat alanına dahildir. şeklinde hazırlanan hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 31610) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 31611) teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/57 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
645 kez görüntülendi