ATM YERİ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Gülabibey Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokak, 1701 ada, 2 nolu parselde, Rüstem Eren Parkı içerisinde 1 ve 2 nolu her biri 10’ar m2 olan ATM yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 (üç) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 24.02.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Meclis Salonunda (Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 10.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı:  1.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdan fotokopisi. B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi D- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirkülerini vermesi, E) isteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. J) İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

16 Şubat 2021
409 kez görüntülendi