AYARIK’ DA 9 ADET KONUT ARSASI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen, Ayarık Mahallesinde İmar Planında Konut parseli işaretli olan, 9 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

S.NO: MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  TOPLAM m² TAH. BED. GEÇ.TEM. 
1. AYARIK ARSA 113/1 2653         363 392,00 98.000,00.-TL 2.940,00.- TL
2. AYARIK ARSA 22-K-3-D 3016 166 786,24 110.000,00.- TL 3.300,00.- TL
3. AYARIK ARSA 22-K-3-C 3016 92 1079,90 165.000,00.- TL 4.950,00.- TL
4. AYARIK ARSA 22-K-3-C 3016 93 1086,79 165.000,00.- TL 4.950,00.- TL
5. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3019 23 1200,00 230.000,00.- TL 6.900,00.- TL
6. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 29 1199,30 225.000,00.- TL 6.750,00.- TL
7. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 30 1199,79 225.000,00.- TL 6.750,00.- TL
8. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 31 1200,29 225.000,00.- TL 6.750,00.- TL
9. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 32 1240,39       240.000,00.-TL    7.200,00.-TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.08.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E-Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

26 Temmuz 2017
248 kez görüntülendi