BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal Ürün Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/78802

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Biyosidal Ürün Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 Yılı Vektörel Mücadele Çalışmalarında kullanılmak üzere 1.400 litre Böcek Gelişim Düzenleyici Larvasit İlaç ,300 litre Residual İnsektisit İlaç,100 kg Neonicotinoid Grubu Resıdual İnsektisit İlaç,1200 litre Uçkun İnsektisit İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacak olup 20 (yirmi) takvim gün içerisinde ürünler teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 ÇORUM
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

1-İsteklilerce teklif edilen ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.)İhale konusu biyosidal ürüne ait Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatname (ithal ise ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri)

2-İsteklilerce teklif edilen biyosidal ürünlerin Sağlık Bakanlığınca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri(Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri )

3-İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi.

4-İsteklilerce teklif edilen biyosidal ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi

5-İstekliler Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış evrakları

6-İsteklilerce teklif edilen biyosidal ürünlerin birim (litre veya kg) maliyet hesap cetveli

7-İlaçların ürün güvenlik belgelerini (MSDS)

 • Yeterlik Bilgileri Tablosunda belgelerin sunuluşunda Tablo 1’de yer alan bilgiler esas alınacaktır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

*İstekli, Yetkili Satıcı ise;  2021 yılı  ”Satış Yetki Belgesi”ni Yeterlik Bilgi Tablosunda sunacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Residual (Kalıcı Etrkili) İnsektisit İlaç

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c ) 40

Neonicotinoid Grubu Resıdual (Kalıcı Etrkili) İnsektisit İlaç

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c ) 40

Uçkun İnsektisit İlaç

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d ) 40

Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç (Pyriproxyfen)

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c ) 40

Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç (Diflubenzuron)

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c ) 40

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

19 Şubat 2021
382 kez görüntülendi