BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/67414

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 364 2250810/1452 – 364 2245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı Vektörel Mücadele Çalışmalarında kullanılmak üzere 6 Kalem Biyosidal Ürün Alım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde İhale konusu ilaçların tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 11.03.2019 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerce teklif edilen İlaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır) Ruhsat İhale Teklif dosyasında sunulacaktir.

İsteklilerce teklif edilen  İlaç, ithal ise Bakanlıkça ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri ihale teklif dosyasında  sunulacaktır.

 İsteklilerce teklif edilen Ürünlerin T.C Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olmalıdır. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale  Teklif dosyasında sunulacaktır.

 

 İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak) İhale Teklif Dosyasında sunulacaktır.

 

 İsteklilerce teklif edilen Ürünlerin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesini istekliler İhale Teklif Dosyasında sunulacaktır.

 

 İstekliler Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretlerini ihale Teklif Dosyasında sunulacaktır.

 

 İsteklilerce teklif edilen  ilacın veya ilaçların birim (lt veya kg) maliyet hesap cetvelini açık olarak yapacak ve İhale Teklif dosyasında sunulacaktır 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler Yetkili Satıcı Belgesi sunması halinde belgeyi tevsik için Yetkili Satıcı Belgesi aldığı Firmaya ait;

1) Yetki alınan Firmanın Kapasite raporu veya 

2) Yetki alınan Firmanın adına  düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya

3) Yetki alınan Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik belgesi veya

4)  Yetki alınan Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilşkin Yerli malı belgesi veya

5) Yetki alınan Firmanın  alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve Yetki alınan Firmanın  üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslını veya noter tastikli suretini veya idaremizce aslı idaremizce görülmüştür yaptırarak sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13 Şubat 2019
536 kez görüntülendi