Çepni Mahallesi, 4463 adada plan değişikliği

Planlama konusu

nın batısında 25.06.1993 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Park, Yol ve Ticaret Alanı olarak planlandığı ve İnönü Caddesi ile Çevreyolu kesişimi Köprülü (Trompet) Kavşak olarak tasarlanıp planlandığı,

28.08.1997 tarih ve 7 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan OSB-İskilip Yolu arası Revizyon İmar Planı kapsamında kaldığı ancak konu alana ilişkin yeni planlama kapsamında yeni bir hüküm getirilmediği, 25.06.1993 tarih  ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 4. Etap Uygulama İmar Planlarındaki kararların korunduğu,

06.07.2006 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış imar planlarında Burun Çiftliği Kavşağı olarak tabir edilen alanda kavşak düzenlemesi yapıldığı, İnönü Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği alanda Köprülü (Trompet) Kavşak tasarımı değiştirilerek Yonca Kavşak olarak yeniden tasarlanıp imar planlarına işlendiği, bu çalışma kapsamında planlama alanında yer alan 56 nolu parselin kavşak ve çevresinde yer alan yol ve yeşil alanlara isabet ettiği, az bir miktarının ise ticaret alanı olarak planlandığı görülmektedir.

04.06.2010 tarih  ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında Burun Çiftliği Kavşağında planlanan yonca kavşak tipi değiştirilerek çevreyolu eksi kota alınarak katlı kavşak (battı-çıktı) şeklinde Burun Çiftliği Kavşağı’nın planlandığı görülmektedir.

03.08.2015 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında kavşak çevresinde bırakılan yeşil alanlar kavşak tasarıma müdahalede bulunulmadan daraltılmış, 4463 ada,56 nolu parsel Emsal:1.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı olarak planlanmış, 4463 adanın kalan kısmında bir değişiklik yapılmamıştır.

03.08.2015 tarih  ve 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planları dava konusu olmuş Çorum İdare Mahkemesinin 2018/330 Esas, 2019/740 nolu kararı ile iptal edilmiş bunun neticesinde planlama konusu 4463 ada, 56 nolu parsel plansız durumdadır. Çorum İdare Mahkemesi plan değişikliği ile ilgili karayollarından görüş alınmadığı, “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği’nin “Yapı Yaklaşma Mesafesi” ile ilgili hükümlerine uygun yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmediği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi kapsamında sosyal altyapı alanları kullanımlarından biri olan “park alanında” kalan davaya konu parselin “ticaret alanına” dönüştürüldüğü ve kaldırılan bu park alanına eşdeğer yeni bir park alanın ayrılmadığı, plan değişikliğine konu olan park ve ağaçlandırılacak alanların ticaret, imalathaneler, sanayi alanlarına dönüştürülmüş olması nedeniyle kentsel ulaşım sistemini de etkileyen imar plan değişikliği olduğu, tespitlerine yer verilerek yapılan düzenlemenin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, teknik kurallara ve kamu yararına uygun olmadığı görüşleri belirtilmiş ve 03.08.2015 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planı mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün 25.01.2021 tarih 2233 sayılı yazısı ile Hastane ve çevresinde misafirhane ihtiyacı bulunduğu, yapılan veya yapılacak olan çalışmalarda bu hususun dikkate alınması gerektiği İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, plan müellifine hazırlattırılan 4463 ada ve çevresi ile bir bütün olarak ele alınarak kentin ve bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre plan çalışmasının yapıldığı, bu süreçte mevzuatta yapılan değişikliklere ve iptal gerekçelerine uygun olarak yapılaşma koşullarının güncellenerek; 4463 ada, 56 parsel ve çevresinde yaklaşık 5.400 m² park alanı, 4463 adanın doğu kısmında yaklaşık 4.170 m²’lik Belediye Hizmet Alanı (Misafirhane, Sosyal ve Kültürel Merkez), adanın kalan kısmı ise Ticaret Alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Ek olarak, İmar Kanunu’nda 20.02.2020 tarihinde yapılan değişik ile “(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” Hükmü getirildiğinden Ticaret ve Belediye Hizmet Alanı (Misafirhane, Sosyal ve Kültürel Merkez) olarak planlı alanların yapılaşma koşulları Emsal:1.00 Yençok: 30.50 metre olarak belirlenmiştir. Ek olarak, plan notlarına 0.00 kotu üzeri kat adedi 8 katı geçemez. Hükümleri eklendiği tespit edilmiştir.

                        Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 4463 ada ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19626825) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19168860) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe 01.02.2021 tarih ve 23 sayılı BMK ile  OY ÇOKLUĞULA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  05.02.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

05 Şubat 2021
523 kez görüntülendi