Çepni Mahallesi 4463 ve 4464 adalar ile yakın çevresi plan değişikliği

 

Çepni Mahallesi, 4463 adanın 01.02.2021 tarih 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında 4463 adanın batısında yer alan park alanı adanın kuzeyi ve batısında yer alacak şekilde iki farklı kısımda düzenlenmiş toplamda yaklaşık 5.600 m²’lik park alanı önerilmiştir. Ayrıca 01.02.2021 tarih 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında 4463 adanın doğusunda yer alan Belediye Hizmet Alanı (Misafirhane, Sosyal ve Kültürel Merkez) adanın kuzeyine kaydırılarak yaklaşık 4.000 m²’lik büyüklüğünde Belediye Hizmet Alanı (Misafirhane, Sosyal ve Kültürel Merkez) önerildiği tespit edilmiştir. Adanın kalan kısmı ise Ticaret Alanı olarak planlanmıştır.

Ek olarak, İmar Kanunu’nda 20.02.2020 tarihinde yapılan değişik ile “(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” Hükmü getirildiğinden “4463 adada Ticaret ve BHA (Misafirhane, Sosyal ve Kültürel Merkez) olarak planlı alanların yapılaşma koşulları Emsal:1.00 Yençok: 30.50 metre olarak belirlenmiştir. Plan notlarına ise 0.00 kotu üzeri kat adedi 8 katı geçemez.” Hükmü eklenmiştir. Ayrıca 4464 ada, 99 parselin güncel imar planlarında Yençok: Serbest yapılaşma koşulu Yençok: 30.50 metre olarak değiştirilmiş, plan notlarında; 0.00 kotu üzeri kat adedi 8 katı geçemez.” Hükümleri eklenmiştir. 4464 ada 99 parselin yapılaşmaya ilişkin diğer hüküm ve koşullarında değişiklik yapılmamıştır. Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 4463 ve 4464 adalar ile yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19229760) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19075451) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, , Meclisce 01.02.2022 tarih ve 28 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
182 kez görüntülendi