Çöplü Mahallesi, 4476 nolu adaya yönelik imar planı

 

Çöplü Mahallesi, 4476 nolu adaya yönelik imar planı.:

Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4476 ada’ya ait imar planı Çorum İdare Mahkemesinin Esas No:2017/1178, Karar No:2018/1078, kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararları doğrultusunda bölgede yeniden imar planı çalışmaları yapılmış olup 07.05.2019 tarih 59 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış ve askı süresi içerisinde plana itiraz edilmiştir. İtirazlar 02.07.2019 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararı ile değerlendirilmek üzere komisyona iade edilmiştir.

4476 nolu adanın ayrı olarak değerlendirilmesinin 65 hektarlık alanın tümünde sorun oluşturmaması için uygun olacağı yapılan incelemede görülmüş ve 4476 nolu adaya yönelik imar planı İlgili mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçesi doğrultusunda 4476 ada 2 nolu parselin bir kısmının, ada içerisinde bulunan Osmancık Caddesine cepheli diğer parsellerle aynı yapılaşma koşullarına sahip olacak şekilde bitişik nizam 6 katlı TİCK alanı olarak işaretlendiği ve 4476 ada 2 nolu parselin diğer kısmının ise 4476 ada 1 nolu parselle yapılaşma koşulları aynı olacak şekilde ayrık nizam 6 kat(taks:035, Emsal:2.00) olarak yeniden düzenlendiği,

Plan notlarına;

  • TİCK olarak gösterilen sınır sembolik olup Osmancık Caddesine cepheli kısımda yapılacak olan binaların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.
  • 4476 ada 2 nolu parsel yapılaşma hakları aynı kalmak şartıyla ifraz şartı aranmadan yapılaşabilir.
  • Bu imar planı ekte verilen açıklama raporu ve vaziyet planı paftaları ile bütündür.
  • Vaziyet planında gösterilen, otopark ve bahçe düzenlemelerine uyulması esastır. Uygulamaya dönük tüm projeler, vaziyet planına uygunluğu Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce onaylanmadan yapılamaz. Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, imar planı üzerinde belirtilen emsal değerini aşmamak kaydı ile vaziyet planında değişiklik yapmaya yetkilidir.
  • Plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak bodrum yapılabilir.
  • Bitişik nizam TİCK işaretli alanlarda kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile yönetmelik hükümlerine göre açık ve /veya kapalı çıkma yapılabilir.
  • Ayrık yapı nizamlı konut alanlarında taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve /veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar 0,50 metreyi geçemez.
  • Konut alanlarında ticari faaliyetlere izin verilemez.
  • Otopark yönetmeliğine uyulacaktır.
  • Eksik kat yapılamaz. plan notları

eklenmesi Şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 5793,63) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,75), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.12.2019 tarih 141 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.12.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Aralık 2019
941 kez görüntülendi