Çoraklık Mahallesi 222 Adada Plan Değişikliği

Çoraklık Mahallesi 222 Ada 12 nolu parselin güneyinde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” olarak işaretli mülkiyeti maliye hazinesine ait 14 nolu parselin yaklaşık 1.900 metrekarelik kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanması 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile konut alanı olarak belirlenen kısımda yapılaşma koşullarının TAKS: 0.12, KAKS: 0.24, Yençok: 2 Kat olarak belirlenmesi şeklinde 12 nolu parsel malikince plan müellifine hazırlattırılan1/5000 ölçekli Nazım (NİP: 19822560)  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19134408) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 08.09.2021 tarih ve 140 sayılı BMK   ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 15.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

15 Eylül 2021
209 kez görüntülendi