ÇORUM BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çorum Belediyesinin boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlaraşağıdadır.

 • BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genelşartlara sahip olmalarıgerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa  bile;  kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevinidevamlıyapmasınaengel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarınıtaşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 

 • BAŞVURU ÖZELŞARTLARI:
 1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmışolmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte  30 yaşını doldurmamış olmak. Boyvekilotespitleribelediyemizceyapılacaktır.
 4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygunolmaları.
 5. İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLENBELGELER:

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz corum.bel.tr internetadresinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

 

 • BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle,18.11.2019’dan 22.11.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
 • Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ     BAŞVURUSU    KABUL EDİLENLERİN

İLANI:

 • TC. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve   KPSS   puanları   ile  sınav   yeri   ve  zamanı,

27.11.2019 tarihinde belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ve  ilan panosunda ilan edilecektir,

 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’gönderilecektir.
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 

5)  SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 02.12.2019 Pazartesi Günü saat 09:00’da, başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır.

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye CumhuriyetiAnayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ileilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 • İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 • Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 

 • SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARAİTİRAZ:

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

 • Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelerile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’ er puan olmak üzere toplamda100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 • Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 • Sınavdadeğerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puanalınması şarttır.
 • Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz corum.bel.tr internet adresinde ilan edilir.
 • Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

SınavKomisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilan açıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

BAŞVURU FORMU ALTTAKİ LİNKTE:

BAŞVURU FORMU

 

Çorum Belediye Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Kasım 2019
2.522 kez görüntülendi