GAYRİMENKUL SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

SANCAKTAR İŞ MERKEZİ

Miktarı (m2)

S.NO BULUNDUĞU KAT NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI ALAN + ORTAK ALAN MUHAMMEN BEDELİ

KDV HARİÇ

GEÇİCİ

TEMİNAT

1. 1. KAT BÜRO 28 20/2400

 

29 m2+15 m2 25.000,00.TL 750,00.TL
2. 2. KAT BÜRO 37 15/2400

 

32 m2+15 m2 25.000,00.TL 750,00.TL
3. 2. KAT BÜRO 40 10/2400

 

29 m2+15 m2 25.000,00.TL 750,00.TL

TURGUT ÖZAL İŞ MERKEZİ

Miktarı (m2)

S.NO KAT NO: NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI ALAN+ORTAK ALAN MUHAMMEN BEDELİ

KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT

 

4. BİRİNCİ KAT BÜRO 76 83/6218 70 m2 + 13 m2 90.000,00.TL 2.700,00.TL

YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ

Miktarı (m2)

S.NO KAT NO: NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI ALAN+ORTAK ALAN MUHAMMEN BEDELİ (KDV.  Hariç) GEÇİCİ TEMİNAT

 

5 A/BLOK  ZEMİN

 

İKİ KATLI İŞ YERİ 11  88/6976 88 120.000,00.TL 3.600,00.TL
6 B/BLOK  ZEMİN

 

İKİ KATLI İŞ YERİ 11 87/6976 87 120.000,00.TL 3.600,00.TL

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 18.05.2018 Cuma günü saat : 11.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. I- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı ile yukarda istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

04 Mayıs 2018
551 kez görüntülendi