GAZİ VE İNÖNÜ CADDELERİ YOL ÜSTÜ OTOPARK İHALE İLANI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli: 80.000,00TL+KDV  Geçici teminat:5.000,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.01.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: a)Kanuni İkametgâh Belgesi, b)Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, c)Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri d)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri.e)İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,f)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.g)İsteklilerin, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazı.h)İstekliler, Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kuramlardan belge getirilecektir.ı)İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.i)İhale ilan tarihinden sonra SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.j)Geçici teminat ve ihale şartname alındı belgesi k)Son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl süre ile ve en az 500 adet kapasiteli yol boyu ve cadde üstü otopark işletmeciliği yaptığına veya yapıyor olduğuna dair ilgili resmi kurumdan alınacak belge

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,g,h,ı,i) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

Not:Posta ve e-mail ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan tarihleri: 14.01.2021-18.01.2021

14 Ocak 2021
874 kez görüntülendi