Hacıkerim Mahallesi, 226 ada 55 nolu parselin bir kısmı ile yakın çevresinde Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) planlanması

Hacıkerim Mahallesi, 226 ada 55 nolu parselin bir kısmı ile yakın çevresi için;

Parselin bir kısmının Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlandığı, bağ alanları için Emsal: 0.15 (toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez), Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarının belirlendiği, 10 metrelik yollar planlandığı, 1 adet Belediye Hizmet Alanı, eğim ve hafriyat kazıları nedeniyle 2 adet Ağaçlandırılacak Alan planlandığı, 226 ada 55 nolu parselin kuzeyinde bulunan yaklaşık 15 hektarlık TAKS: 0.12 KAKS: 0.24 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip bağ alanlarında yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan yollarda düzenleme yapıldığı yapılan incelemede görülmüş olup,  paftasında aşağıda belirtilen plan notları yer almaktadır.

►Bu plan hükümleri Emsal: 0.15 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşuluna sahip bağ alanları için geçerli olup TAKS: 0.12 KAKS: 0.24 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip alanlar için 04.04.2017 tarih ve 67 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan hükümleri geçerlidir.

►Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda; 3194 sayılı imar kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 sayılı çevre kanunu ve uygulama yönetmelikleri, Planlı Planlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

►Enerji nakil hatları ve koruma kuşakları altında kalan parsellerde ilgili kurum ve/veya kuruluştan uygun görüş alınmadan yapılaşma yapılamaz.

►İfraz ile oluşturulacak bağ parsellerinde parsel büyüklüğü 1000 m² den küçük, parsellerin yola bakan cepheleri 20 metreden dar olamaz.

►1000 m² büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde birden fazla konut kullanım oluşturulamaz,

►Her bir bağımsız bölüm için 1 araç olacak şekilde otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.

►Komşu parsellere ve yollara minimum yaklaşma mesafesi 5 metredir.

►Yapılar; yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartı ile parselin istenilen yerine yapılabilir.

►Yapıların yola yaklaşma mesafesi planda öngörüldüğü ölçüde ise yoldan kotlandırma yapılır. Aksi takdirde yola yaklaşma mesafesinin daha fazla olması durumunda kotlandırma tabii zeminden yapılır.  Kottan dolayı bodrum kat tabii zeminde açığa çıkarılamaz.

►Bir parselde bir birim bağımsız bölüm yer alacak olup toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez. Kat irtifakı / mülkiyeti kurulamaz.

►İki kattan fazla inşaat yapılamaz.

►Parsellerin sınırlarına yapılacak duvar yüksekliği yönetmeliğin öngördüğü yüksekliği aşamaz.

►Parsel içinde bina haricinde yapılacak müştemilat binaları toplam inşaat alanına dahildir. şeklinde hazırlanan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 31608) ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP 31609) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/56 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Mart 2018
412 kez görüntülendi