İL OTOBÜS YAZIHANELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 352 ada 178 Parsel üzerinde kurulu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 2 adet İşyeri;

S.No İşyeri No Niteliği 1 yıllık Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)
1 52 Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

126.000,00-TL+KDV

3.780,00TL

2 53 Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

126.000,00-TL+KDV

3.780,00TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnamesi dahilinde 5 yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 10.12.2021 Cuma günü saat: 14.30’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi. B– Kanuni İkametgâh Belgesi. C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi. D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri. E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri. F- İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01, Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. G- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. J- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. L- Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır. M- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıka belgesi. N– İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

25 Kasım 2021
216 kez görüntülendi