İŞ YERLERİNİN KİRAYA VERİLME İHALESİ

ULUKAVAK MAHALLESİ İSKİLİP CADDESİ NO:116 VE 120’ DE BULUNAN İŞ YERLERİNİN KİRAYA VERİLME İHALESİ

  ÇORUM BELTAŞ ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi No:116 Ve 120’ De Bulunan İş Yerlerinin Kiraya Verilme İhalesi; Mülkiyeti Şirketimize ait Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, İskilip Caddesi, Hayvan Pazarında  boş bulunan  6  adet dükkanın (No:116-O, 116-P, 116-R, 116-S, 116-T, 120-A) 2021/18 Nolu Yönetim Kurulu Kararına göre açık teklif usulü  ile ayrı ayrı 2 yıllığına  ihale yoluyla kiraya verilmesi ihale edilecek olup, teklifler; 14.01.2022 Cuma günü, saat:11:00‘ de,  Turgut Özal İş Merkezi, 4. kat,  Meclis Salonunda ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

KARAR NO: : 2021/18 Nolu Yönetim Kurulu Kararına göre Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi No:116 Ve 120’ De Bulunan İş Yerlerinin Kiraya Verilme İhalesi.

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM BELTAŞ ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : Yeniyol Mah. Gazi Cad. Turgut Özal İş Merkezi No:79 – 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 364 2250810 / 1720 -1725 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : Yeniyol Mah. Gazi Cad. Turgut Özal İş Merkezi No:79 – 19100 Merkez/ÇORUM adresinde 500,00 (Beşyüz ) TL karşılığında  Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’ne ait VAKIF KATILIM BANKASI TR44 0021 0000 0003 3632 3000 02 numaralı IBAN hesabına ‘Karar No ve Şartname Bedeli’ belirtmek suretiyle,  Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’nden temin edilebilecektir.

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi No:116 Ve 120’ De Bulunan İş Yerlerinin Kiraya Verilme İhalesi.
b) Niteliği, türü ve miktarı :
S.N Mahalle Niteliği Dış Kapı No Kapalı Alan m² Kira Muh.Bed. (TL.) Geçici Tem. (TL.)
1 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 116-O 96 m² 21.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL
2 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 116-P 72 m² 18.000,00 TL + KDV 2.500,00 TL
3 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 116-R 72 m² 18.000,00 TL + KDV 2.500,00 TL
4 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 116-S 72 m² 18.000,00 TL + KDV 2.500,00 TL
5 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 116-T 72 m² 18.000,00 TL + KDV 2.500,00 TL
6 Ulukavak Restoran, Lokanta, Kafe, Hızlı Yemek, Bakkal 120-A 154 m² 39.600,00 TL + KDV 5.000,00 TL


Yeniyol Mah. Gazi Cad. Turgut Özal İş Merkezi No:79 – 19100 Merkez/ÇORUM adresinde şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi No:116 Ve 120’ De Bulunan İş Yerleri  (No:116-O, 116-P, 116-R, 116-S, 116-T, 120-A)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2022, işin bitiş tarihi 31.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.01.2022  Cuma günü –  Saat- 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Belediyesi Hizmet Binası / Turgut Özal İş hanı / Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Kanuni İkametgâh Belgesi,
 4. Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,
 5. Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi;
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)
 7. Şartname bedeli; Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’ne ait VAKIF KATILIM BANKASI TR44 0021 0000 0003 3632 3000 02 numaralı IBAN hesabına Karar No ve Şartname bedeli belirtmek suretiyle yatırılması ve yatırıldığını gösteren belgeler.
 8. Geçici teminat bedeli; Teminat mektupları dışındaki teminatların Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’ne ait VAKIF KATILIM BANKASI TR44 0021 0000 0003 3632 3000 02 numaralı IBAN hesabına Karar No ve Geçici Teminat Bedeli ibaresini belirtmek suretiyle yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgeler.
 9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 • İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.
 1. İhaleye katılacak olanların, Vergi Dairesine, Belediye’ye ve BELTAŞ’a borcu olmadığına dair (yapılandırılmış taksitli borçlar hariç) Vergi Dairesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden ve BELTAŞ’dan alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.
 2. Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).
 3. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
 4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Türk vatandaşı veya Türk Ticaret Kanununa uygun kurulmuş firmalar.

  7. İhale dokümanı Yeniyol Mah. Gazi Cad. Turgut Özal İş Merkezi No:79 – 19100 Merkez/ÇORUM adresinde 500,00 (Beşyüz ) TL karşılığında  Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’ne ait VAKIF KATILIM BANKASI TR44 0021 0000 0003 3632 3000 02 numaralı IBAN hesabına ‘Karar No ve Şartname Bedeli’ belirtmek suretiyle,  Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor Ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’nden temin edilebilecektir.

 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  9.2021/18 Nolu Yönetim Kurulu Kararına göre açık teklif usulü  ile ayrı ayrı 2 yıllığına  ihale yoluyla kiraya verilmesi ihale edilecektir.

  10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

05 Ocak 2022
271 kez görüntülendi