İŞYERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Çepni Mahallesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen 6 ve 8 bağımsız bölüm numaralı işyerleri birlikte, diğerleri her biri ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

SIRA NO ADA NO PARSEL NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 1 YILLIK KİRA BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ NOT
1 349 66 6 15.000,00 TL 1.500,00 TL Kahvehane/Kıraathane (Oyunsuz) 4/N Maddesine göre iki işyeri birlikte
  349 66 8  
2 349 66 10 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
3 349 66 12 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
4 349 66 14 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
5 349 66 16 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
6 349 66 18 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
7 349 66 20 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
8 349 66 22 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
9 349 66 24 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
10 349 66 26 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
11 349 66 28 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
12 349 66 30 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
13 349 66 32 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
14 349 66 34 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
15 349 194 36 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
16 349 194 38 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
17 349 194 40 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
18 349 194 42 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
19 349 194 44 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
20 349 194 46 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
21 349 194 48 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
22 349 194 50 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
23 349 194 52 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
24 349 194 54 6.000,00 TL 600,00 TL 4/M ve 11. Madde Şartı aranacaktır.
25 349 194 60 7.200,00 TL 720,00 TL Bahçesi ile Birlikte
26 349 194 64 6.000,00 TL 600,00 TL
27 349 194 66 6.000,00 TL 600,00 TL
28 349 194 68 6.000,00 TL 600,00 TL
29 349 194 70 6.000,00 TL 600,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.12.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. E- İsteklilerin Geçici teminatlarını vermeleri F- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- İhalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. I- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. M- 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, numaralı işyerleri için ihaleye katılacak olanlar bağlı bulunan Oda Başkanlığından Bakırcılık işi yaptığına dair alınacak belge. N- 6 ve 8 numaralı işyerleri Kahvehane/Kıraathane oyunsuz olarak birlikte kiraya verilecektir. Keyfiyet ilan olunur.

03 Aralık 2018
476 kez görüntülendi