KADEŞ- BARIŞ MEYDANINDA BULUNAN KAFENİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan imar Planında ”Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark Alanı” işaretli alan üzerine yapılan bina demirbaşlarla birlikte; Kafeterya, kırtasiye, kitap kafe, tematik kafe  olarak,

           Sn.  

Mevkii

 

Niteliği

 

Kullanım Alanı

  

1 yıllık Tahmini Kira Bedeli+KDV

 

 

Geçici Teminatı

1 Batı zemin

 

 

 

 

Batı üst kat

Kafeterya

Kırtasiye

Kitap Kafe

Tematik kafe (alkolsüz)

Açık Alan 206m2,Kafe 378m2,Hol 11m2,Mutfak 65m2.

 

Fuaye(zemin) 52m2, Kafe 395m2, Hol 11m2, Mutfak 65m2, Balkon 160m2.

150.000,00 TL+KDV 5.000,00 TL

Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 5(beş) yıl müddetle ilanda kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 21.02.2020 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,      B) Kanuni İkametgâh Belgesi,           C) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,Ç) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,F) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.G) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. I) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.         J) Daha önce en az bir adet çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, kitap kafe, tematik kafe, restaurant vb. işlettiğini gösteren resmi belge.K) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıkasızlık belgesi.L) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

11 Şubat 2020
553 kez görüntülendi