KAMYON GARAJI TESİSLERİNİN KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı :  İlimiz Akkent Mahallesi, Gimat 19. Sokakta, Çorum Ticaret Borsası kompleksi batısında bulunan, imar planında “Kamyon Garajı” işaretli, kullanım alanı ekli imar planında belirtilen, 230 adet kamyon kapasiteli, mülkiyeti Belediyemize ait, Kamyon ve Tır Otoparkı ile içindeki Sosyal Tesisleri (230 adet Kamyon Kapasiteli Garaj ile birlikte; 19 adet nakliye ofisi, 1 adet market ile lokanta, kahvehane, berber, duş – wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı) ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 10.07.2019 Çarşamba günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 1 Yıllığı 350.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 35.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Kanuni İkametgâh Belgesi,B) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  Noterden tasdikli imza sirküleri D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri,E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,F) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G) İhaleye katılacak olanların,  Belediye’ye borcu olmadığına dair taksitli borçlar hariç Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. I) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.  L) İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

27 Haziran 2019
648 kez görüntülendi