KAMYON GARAJININ KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01.11.2018 tarihinde Çorum Hakimiyet Gazetesinde, 05.11.2018 tarihinde Çorum Haber Gazetesinde 886239 basın no ile yayınlanan 13.11.2018 Salı günü saat 14.00’da yapılacak olan, İlimiz Akkent Mahallesi, Gimat 19. Sokakta, Çorum Ticaret Borsası kompleksi batısında bulunan, imar planında “Kamyon Garajı” işaretli, 230 adet kamyon kapasiteli, mülkiyeti Belediyemize ait, Kamyon ve Tır Otoparkı içerisindeki 19 adet nakliye ofisi, 1 adet kafeterya/büfenin kira ihalesi, şartnamede yapılan düzenleme nedeniyle iptal edilmiş olup, işin ihalesi;

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı :  İlimiz Akkent Mahallesi, Gimat 19. Sokakta, Çorum Ticaret Borsası kompleksi batısında bulunan, imar planında “Kamyon Garajı” işaretli, mülkiyeti Belediyemize ait, Kamyon ve Tır Otoparkı içerisindeki 19 adet nakliye ofisi, 1 adet kafeterya/büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 20.11.2018 Salı günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 1 Yıllığı 150.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 15.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Kanuni İkametgâh Belgesi,B) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  Noterden tasdikli imza sirküleri D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri,E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) G) İhaleye katılacak olanların,  Belediye’ye borcu olmadığına dair taksitli borçlar hariç Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H) İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. I) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L)  Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

07 Kasım 2018
463 kez görüntülendi