Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parselde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parsel için;

Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı,

Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” ve “ada ayrım çizgisi fonksiyonların ayrılması için şematik olarak işaretlenmiş olup ifraz ve tevhide İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” ve “mevcut ruhsatlı parseller için TİCK zorunluluğu olmayıp istenilirse mevcut hakları aynen geçerlidir.”  şeklinde plan notu eklendiği görülmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. bendinde “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Denilmekte olup, Plan değişikliğine konu 4392 ada, 7 nolu parselin Ahçılar 3. Cadde üzerinde bulunduğu, teklif imar planı değişikliği ile sadece cadde üzerinde bazı parsellere ticaret fonksiyonu verilmesinin eşitlik ilkesine ve plan bütünlüğüne uygun olmadığı gerekçesi ile Ahçılar 3. Caddenin Fuar caddesine kadar olan kısmına cepheli parsellerin tamamının Ticaret+Konut Alanı olarak işaretlenmesişeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5799,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5800,6) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.05.2019 tarih 62 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.05.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mayıs 2019
415 kez görüntülendi