KENT MEYDANI OTOPARKI KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Yavruturna Mahallesi, Maliye 1. Sokak, Tekel Sokak ve Kavukçu Sokak sınırları arasında kalan Kent Meydanı altında bulunan 350 adet araç kapasiteli;

KİRALANACAK YER ARAÇ SAYISI ENGELLİ ARAÇ SAYISI 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç/TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
Kent Meydanı Altı/Kapalı Katlı Otopark ve Tuvaletleri 331 19 150.000,00 15.000,00

Bedeller üzerinden hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 21.03.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 İsteklilerde Aranan Belgeler:

TÜZEL KİŞİLER:                                                                            

A- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, ve ayrıca irtibat için telefon, fax ve varsa elektronik posta adresi B- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Fax ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) D-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, G- Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili Kurumlardan belge getirilecektir. I- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

GERÇEK KİŞİLER:

A- Kanuni ikametgah Belgesi, B- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Fax ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) D-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, G- Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili Kurumlardan belge getirilecektir,   I- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

08 Mart 2018
687 kez görüntülendi