Kent Meydanında dükkan kiraya verilecektir

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan imar Planında ”Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark Alanı” işaretli alan üzerine yapılan 2 adet bina demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya ve restaurant olarak,

           Sn.  

Mevkii

 

Niteliği

 

Kullanım Alanı

  

1 yıllık Tahmini Kira Bedeli

 

 

Geçici Teminatı

1 Doğu zemin
Doğu üst kat
Kafeterya-Restaurant Açık Alan 206m2, Kafe 378m2, Hol 11m2, Mutfak 65m2.
Fuaye(zemin) 52m2, Kafe 395m2, Hol 11m2, Mutfak 65m2, Balkon 160m2.
.
250.000,00 TL+KDV 25.000,00 TL
2 Batı zemin
Batı üst kat
Kafeterya-Restaurant Açık Alan 206m2,Kafe 378m2,Hol 11m2,Mutfak 65m2.
Fuaye(zemin) 52m2, Kafe 395m2, Hol 11m2, Mutfak 65m2, Balkon 160m2.
250.000,00 TL+KDV 25.000,00 TL

Bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 5(beş) yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 30.07.2018 Pazartesi günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A)- Kanuni ikametgâh belgesi, B)- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, D)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E)- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F)- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. G)-İhaleye katılacak olanların,  Belediyeye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H)- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. I)-İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

 

 

20 Temmuz 2018
510 kez görüntülendi