Kent Mobilyalarının Kiraya Verilmesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde;

S.N. Cinsi / Niteliği Adet 1 Yıllık Muh.Bed. (TL.) Geçici Teminat (TL.)
1 Tip-3 Otobüs Durağı yapımı, yerine montajı ve bakımı 40

 

630.000,00 TL+KDV 18.900,00 TL
Geri Dönüşümlü CLP/Raket yapımı, yerine montajı ve bakımı 5
Leblebi Görünümlü Yuvarlak Büfe yapımı, yerine montajı ve bakımı 2
Silindir CLP/Raketli Çift Katlı Reklam Kulesi yapımı, yerine montajı ve bakımı 1
195 adet reklam raketli açık Otobüs Durağının bakımı 195
Kent Mobilyalarına; reklam raketli 195 adet açık Otobüs Durağına, 100 adet Reklam Vitrinine (Raket), 10 adet Scroller (Reklam Değiştiricili) Megalight’a, 250 adet Işıklı Billboard’a, 10 adet Kuleboard’a (Totem) İlan ve Reklam koyma hakkı 565

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma suretiyle 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 3.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 02.02.2022 Çarşamba  günü saat : 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda  ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B.Kanuni İkametgâh Belgesi, C.Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,                D.Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi; E.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F.Geçici teminatlarını vermeleri, G.İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir. H.İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.İ.Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir. J.Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). K.İsteklinin; Büyükşehir, İl veya İlçe Belediyelerinde, Açık hava reklamcılık; işletme, imalat, montaj ve bakımını en az iki yıl kesintisiz yapmış ve/veya halen yapıyor olduğuna dair resmi belge sunulacaktır.L.İsteklinin; son beş yıl cirosunun ortalaması 3.000.000,00 TL olduğuna dair resmi belge. (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait Sözleşmenin ve/veya Faturasının sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.) M.Numune uygunluk belgesi N.İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

20 Ocak 2022
267 kez görüntülendi