KENT MOBİLYALARININ KİRAYA VERİLMESİ

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet tip-3 otobüs durağı yapımı ve yerine montajı, toplam 453 adet otobüs durağının bakımı ile 195 adet otobüs durağına, 100 adet çift yüzlü reklam vitrinine (raket), 10 adet scroller (reklam değiştiricili) megalighta, 250 adet ışıklı billboarda, 10 adet kule boarda (totem) ilan ve reklam koyma hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma suretiyle 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

Tahmini Bedeli: 415.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı:  12.450,00 TL

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 06.04.2021 Salı  günü saat : 11.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda  ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B.Kanuni İkametgâh Belgesi, C.Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,D.Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi E.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F.Geçici teminatlarını vermeleri, G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H.İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ.İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J.Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K.Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).L. İsteklinin, Büyükşehir, il veya ilçe belediyelerinde anılan işi ve/veya benzeri işi, 2 (iki) yıl kesintisiz yapmış ve/veya halen yapıyor olduğuna dair belge ile son beş yıl ortalama cirosunun 3.000.000,00 TL olması ve bunun dair resmi belge (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait sözleşmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılır) M. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp. İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

31 Mart 2021
419 kez görüntülendi