MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Araç Kiralanması Hizmet Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/62421

1-İdarenin

a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1451 – 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz personelinin çalışacakları alana intikalinin sağlanması amacıyla 11 Adet Sürücülü, 41 Adet Sürücüsüz olmak üzere toplam 52 Adet Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum Belediye Mücavir Alan Sınırları içerisinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.05.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Kararın genel esaslar 6. maddesinin (ı) bendi (a) fıkrasında yer alan ; “Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacak ve (b) fıkrasında yer alan ; “Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) fıkrasına göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi sureti ile hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.” hükmüne uygun tekliflerini vereceklerdir. Araçlar için Fiyat Farkı verilmeyecektir. Sürücü Personel İçin ;31.08.2013 tarih , 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bakanlar kurulunun 2013/5215 nolu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre ihale edilen Hizmet Alımlarında uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkındaki kararına istinaden fiyat farkı verilecektir.

* İstekliler Birim Fiyat Cetvelinin 1. kısmı 1,2,3,4 ve 5. sırasındaki araçları yukarıdaki hükümlere uygun teklif vereceklerdir. Araçların kasko değerinin %2’sini geçen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler ,Yukarıda  hükümlere uygun teklif verecekleri araçların ,marka,model ,kasko değer listesini tekliflerinin ekinde ayrı ayrı yazacaklardır. İhale teklif dosyasında, Listenin sunulmaması halinde isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde sürücülü veya sürücüsüz Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi, İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım işi, Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşlerinden herhangi birini veya tamamını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

07 Şubat 2020
1.288 kez görüntülendi