MİLLET BAHÇESİ KAFE VE BÜFELERİN KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Millet Bahçesi içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı kiraya verilecektir.

SIRA NO KİRALANAN TAŞINMAZ M2 YILLIK KİRA BEDELİ TL

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL
1 Kafeterya 511 m2(150 m2 kapalı+ 361 m2 teras) 10.000,00 TL 600,00 TL
2 1 Numaralı Büfe (Simitçi) 46 m2 (9 m2 kapalı+ 37 m2 açık)  1.000,00 TL   60,00 TL
3 2 Numaralı Büfe (Büfe-Bakkaliye Ürünleri) 34 m2 (9 m2 kapalı+ 25 m2 açık)  1.000,00 TL 60,00 TL
4 3 Numaralı Büfe (Hediyelik Eşya Satış Büfesi) 34 m2 (9 m2 kapalı+ 25 m2 açık)  1.000,00 TL 60,00 TL
5 4 Numaralı Büfe (Çiçek Satış Büfesi) 39 m2 (9 m2 kapalı+ 30 m2 açık)  1.000,00 TL 60,00 TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.11.2019 Pazartesi günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Nüfus Cüzdanı Örneği, B) Kanuni İkametgâh Belgesi, C) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, Ç) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. H) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. I) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. J) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). K) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. L) Kafeterya kira ihalesine katılacak olanlar, Kafeterya kira ihalesine özel olan; 60, 61 ve 62 Numaralı Maddelere uymak zorundadır. M) 1 Numaralı Büfe (Simitçi) kira ihalesine katılacak olanlar, 1 Numaralı Büfe (Simitçi) kira ihalesine özel olan; 63 Numaralı Maddeye uymak zorundadır. N) 2 Numaralı Büfe (Büfe) kira ihalesine katılacak olanlar, 2 Numaralı Büfe (Büfe) kira ihalesine özel olan; 64 Numaralı Maddeye uymak zorundadır.O) 3 Numaralı Büfe (Hediyelik Eşya Satış Büfesi) kira ihalesine katılacak olanlar, 3 Numaralı Büfe (Hediyelik Eşya Satış Büfesi) kira ihalesine özel olan; 65 Numaralı Maddeye uymak zorundadır.Ö) 4 Numaralı Büfe (Çiçek Satış Büfesi) kira ihalesine katılacak olanlar, 4 Numaralı Büfe (Çiçek Satış Büfesi) kira ihalesine özel olan; 66 Numaralı Maddeye uymak zorundadır.Keyfiyet ilan olunur.

28 Ekim 2019
929 kez görüntülendi