Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

Çorum İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parseller için plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği teklifi dosyasında :

Sarımbey Köyü, 109 ada, 71 nolu parselin Emsal:0.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip Sanayi Depolama Alanı olarak işaretli olduğu, 109 ada 72, 73, 311 ve 312 nolu parsellerin ise plansız alanda kaldıkları görülmektedir. Kalaycıoğlu Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 17.04.2019 tarih 9344 sayılı dilekçelerinde;

“Söz konusu işletmenin 25 ülkeye ihracat yaptığı, mevcut parsel sahasının artan tüm üretim faaliyetleri ile iş potansiyeline yetersiz kaldığı, fabrikanın büyümesi ve yeni yatırımlar yapılmasına engel olduğu, bu doğrultuda işletmenin yanında bulunan 72, 73, 311 ve 312 nolu parsellerin işletme kapsamında üretim ve depolama için kullanılması gerektiği, bu nedenle 71 nolu parsele ek olarak 72 ve 73 nolu parsellerin tamamını, 311 ve 312 nolu parsellerin ise bir kısmını kapsayacak şekilde ilave nazım ve uygulama imar planının onaylanmasını” istemektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Plansız konumda olan 72, 73, 311 ve 312 nolu parsellerin toprak sınıfı kuru marjinal tarım arazisi olarak tespit edilmiş ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.” Hükmüne istinaden,

Valilik Makamının 26.09.2019 tarih ve E.2908229 sayılı oluru ile söz konusu parsellerin tarım dışı (sanayi alanı) kullanılmasına izin verilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin e bendine istinaden görüş istenilen diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerinde plan teklifi hakkında olumsuz bir ifade bulunmadığı görülmektedir.

Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73 nolu parsellerin tamamı ile 311 ve 312 nolu parselleri bir kısmının Sanayi Alanı (Emsal: 0.50, Yençok: Serbest) olarak işaretlendiği, 15 metrelik yoldan 15 metre, diğer cephelerden ise 10 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlendiği ve YEDAŞ’ ın 14.05.2019 tarih 1396 sayılı cevabi yazıları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 30.09.2019 tarih E.2946720 sayılı cevabi yazılarına istinaden,

  • Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin 14.05.2019 tarih ve 1396 sayılı görüş yazısı gereği yapılaşma öncesinde TEİAŞ ve YEDAŞ’ dan görüşü
  • Planlama alanında “sanayi alanı yapılmak şartıyla 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kulanım kanunun 13. Maddesi kapsamında uygun görüş verilmiş olup amacı dışında kullanılması durumunda 5403 Sayılı Kanun gereğince yeniden izin alınması gerekmektedir.

Şeklinde  bilgiler ışığında  Çorum İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parseller için plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 40984,1) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP; 40985,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 06.02.2020 tarih 22 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.02.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Şubat 2020
838 kez görüntülendi