SEBZE VE MEYVE HALİNDE BULUNAN 3 ADET İŞ YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ.

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Akkent Mahallesi, Sebze ve Meyve Halinde bulunan 3 adet işyeri;

 

S.NO: MEVKİİ NİTELİĞİ NO ALAN  m² 1 YILLIK TAHMİNİ BEDEL+ KDV  

GEÇİCİ TEMİNAT

1 Sebze ve Meyve Hali İş yeri 37 170 75.000,00.-TL+KDV 2.250,00.-TL
2 Sebze ve Meyve Hali İş yeri 39 170 75.000,00.-TL+KDV 2.250,00.-TL
3 Sebze ve Meyve Hali Lokanta 41 100 m²+45  m² 10.000,00.-TL+KDV 300,00.-TL

 

hazırlanan şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usulü ile 04.06.2024 tarihinde sona ermek üzere kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.07.2021 Pazartesi günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Nüfus cüzdanı fotokopisi,B-Kanuni ikametgâh belgesi,C-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi. E-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F-Geçici teminatlarını vermeleri, G-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.İ- İhaleye katılacak olanların. Belediye ye ve Hal Müdürlüğünde rüsüm ve ceza borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü. Tahsilât Biriminden ve Hal Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.J-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kuramlardan belge getirilecektir.K-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).L-İhalenin yapılacağı saatten önce, İhaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.M-Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak, N-Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir.O-Kooperatif ve üretici birlikleri; a)-Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi b)-Yönetim kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti. c)-Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı. d)-Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. P-Üreticiler; sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden. Üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım îi Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. Q-İstekli dernek ise, derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, İstekli dernek ise yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları.

30 Haziran 2021
278 kez görüntülendi