ŞEHİTLER PARKININ KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Kale Mahallesi, Hüyük Caddesi üzerinde bulunan kullanım alanı 895,00 m2 yüzölçümlü Şehitler (Aşıklar Tepesi) Parkı, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte, restuarant, çay bahçesi, hızlı yemek,  kafeterya, halı saha ve soyunma odaları olarak hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 05.07.2019 Cuma günü saat: 11.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 1 Yıllığı 10.000,00 TL+ KDV Geçici Teminatı: 1.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

27 Haziran 2019
485 kez görüntülendi