SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/14675

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemizin Tıbbi Atık Tesisinde yakıt olarak kullanılacak 12.000 Sm3 sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) satın alma işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Celilkırı mevkii Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyonuna
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale Konusu İş 14/02/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında yapılacak olup 321 (üçyüzyirmibir) takvim gündür. YÜKLENİCİ, teknik şartnameye uygun olarak, idarenin yazılı yada sözlü talebi üzerine, İhale konusu CMG’ye 24 (yirmidört) saat süresinde teslim etmekle yükümlüdür. İdare gereksinim duyduğu miktarı yazılı veya telefonla firmaya iletmekte serbesttir. CNG teslimatı iş günlerinde 08.00-19.00 saatleri arasında yapılacak olup İdarenin talep etmesi durumunda 24 saat, cumartesi, pazar ve bayram tatillerinde de yapılabilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 14.02.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.01.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 ÇORUM
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; CNG satışı için Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) lisansının aslını veya noter onaylı suretini Yeterlik Bilgiler Tablosunda ibraz edecektir.CNG satışı için İstekli’nin İletim Lisansının bulunmaması durumunda, iletim lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda; firmayla yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim lisansının noter onaylı suretini Yeterlik Bilgiler Tablosunda ibraz edecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

10 Ocak 2022
143 kez görüntülendi