Spor Malzemesi Alımı

SPOR MALZEMESİ ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞISPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/367507

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Belediyesi olarak, sporun desteklenmesi amacıyla Amatör spor kulüplerine verilmek üzere 96 kalem Spor Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü; Yeniyol Mah. Sel Sokak Turgut Özal İş Merkezi Kat:3 No:89 Merkez/ÇORUM
c) Teslim tarihi : Tüm Malzemeler Sözleşmeyi Takip Eden Günden İtibaren 20 (yirmi) takvim gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 08.08.2018 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A- İstekliler aşağıda Belirtilen Ürünlere ait numune kolilerini teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

Numuneler koliler  içerisinde  paketlenmiş olacak ve her ambalajın üzerine ismi ve birim fiyat teklif   cetvelindeki sıra numarası yazılacaktır. Kolinin dışına firma ismi yazılacak ve içerisinde yer alan malzemelerin listesi bulunacaktır. Numune getirilmemesi veya getirilen  numunelerin yukarda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlanmaması firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1.NUMUNE VE KATALOG İSTENECEK ÜRÜNLER

1.1.NUMUNE İSTENECEK ÜRÜNLER

1-STARANÇ SAATİ (DİJİTAL)

2-HALI SAHA SPOR AYAKKABI

3-KALECİ KAZAĞI + TAYTI

4-KALECİ ELDİVENİ

5-FORMA +ŞORT+ TOZLUK + TEKMELİK

6-ANTRENMAN EŞOFMANI

7-VOLEYBOL MAÇ TOPU

8-B-ASKETBOL TOPU 3-4-5  NUMARA

9-FUTBOL ANTRENMAN TOPU (4 NUMARA)

10-HENTBOL TOPU 2 NUMARA

11-MASA TENİSİ RAKETİ

12-MASA TENİSİ TOPU (40 +ABS) 100 LÜ KUTU

13-BADMİNTON TOPU (KUTU 6 LI)

14-ANTRENMAN YELEĞİ

15-ANTRENMAN ÇANAK

16-ANTRENMAN HUNİSİ

17-ÇORUM YÖRESİ BÜYÜK KIZ KOSTÜMÜ

18-LAPA

19-DARBE YASTIĞI

20-ÇİFTLİ RAKET ELLİK

21-TAEKWANDO KASKI

22-YUZME MAYOSU (MAYOSU)

23-YÜZME PALETİ

24-YÜZME BONESİ

25-VÜCUT KORUYUCUSU (SELF GUART)

26-TAEKWANDO KAPALI KASK (MANTAR KASK)

27-TAEKWONDO KOL KORUMA

28-TAEKWONDO KAVAL KORUYUCU ÇORAP TİPİ

29-SERAMONİ EŞOFMANI

30-BADMİNTON RAKETİ

31-ANTRENMAN MERDİVENİ  (6 metre)

32-KOORDİNASYON ÇEMBERİ

33-SLALOM TAKIMI (KAUÇUK TAKOZLU)

34-SAĞLIK TOPU (ZIPLAYAN)

35-BOSUBALL (BOSU TOPU)

36-FOAM ROLLER (KÖPÜK RULO)

37-ANTRENMAN TİŞÖRTÜ

38-FUTBOL MAÇ TOPU (5 NUMARA)

39-BOKS ELDİVENİ 16 OZ

40-BOKS LAPASI

41-VOLEYBOL ANTRENMAN TOPU

42-SLALOM KLİPS (KELEPÇE)

43-PLATES MİNDERİ  (MAT)

44-PLATES TOPU  55,65,75

45-BOCCE TAKIMI (RAFFA)

46-OK SETİ

47-BADMİNTON RAKET KORDAJI

48-ATLAMA İPİ

49-DİRENÇ LASTİĞİ

50-PLATES LASTİĞİ (ORTA SERTLİKTE)

51-SATRANÇ TAKIMI

52-STEP TAHTASI (KADEMELİ)

53-TAEKWONDO ELDİVENİ

54-BOKS BANDAJI

55-WUSHU PANTOLONU

56-ŞORT

57-HAVLU

58-YÜZME TAHTASI

59-HAVUZ ÇEKME  LASTİĞİ

60-GÜREŞ AYAKKABISI

61-GÜREŞ MAYOSU

62-BAYAN KUKİ

63-ŞEFFAF DİŞLİK

64-YÜZME GÖZLÜĞÜ

65-YÜZME SOSİS

66-HENTBOL FORMASI VE ŞORTU

67-UZUN KOLLU FUTBOL FORMA-+ŞORT-TOZLUK-TEKMELİK

68-KRAMPON SPOR AYAKKABI

69-MASA TENİSİ FİLESİ

70-YAĞMURLUK

71-İZCİ ELBİSESİ

72-UYKU TULUMU

73-ENGELLİ SATRANÇ TAKIMI

74-KOL VE KAVAL KORUYUCU TAKIM

75-ERKEK  KUKİ

76-KARATE MÜSABAKA ELDİVENİ

77-KARATE AYAK – KAVAL KORUYUCU TAKIM

78-EL VE AYAK AĞIRLIĞI

79-YÜZME EL PALETİ

80-ŞNORKEL

81-YÜZME PARAŞÜTÜ

82-SPOR AYAKKABISI

1.2.KATALOG İSTENECEK ÜRÜNLER

1-SATRANÇ EĞİTİM PANOSU

2-MİNİ BASKETBOL POTASI

3-TEKERLEKLİ TOP SEPETİ (ARABASI)

4-TAEKWANDO MİNDERİ (M²)

5-MEKİK SEHPASI

6-İP MERDİVEN(HELİKOPTER MERDİVEN) 

7-DENGE SEHPASI (CİMNASTİK SIRASI)

8-MASA TENİSİ MASASI

9-ELİPTİK BİSİKLET

10-KOŞU BANDI

11-YATAY BİSİKLET

12-MİNİ FUTBOL KALESİ

13-TRAMBOLİN 40″

14-GÜREŞ MANKENİ 25-30 KG

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM /www.ekap.gov.tr adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

20 Temmuz 2018
1.582 kez görüntülendi