Spor Malzemesi ve Ekipmanları Alımı

SPOR MALZEMESİ VE EKİPMANLARI ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Spor Malzemesi ve Ekipmanları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/389289

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz Tesisler müdürlüğünce gerçekleştirilen spor etkinlikleri, spor dersleri ve spor salonlarında kullanılmak üzere 81 kalem Spor Malzemesi ve Ekipmanları Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediye Başkanlığı Tesisler Müdürlüğü; buharaevler mah buhara 11 sok no: 2 buhara kültür merkezi merkez/Çorum
c) Teslim tarihi : Tüm Malzemeler Sözleşmeyi Takip Eden Günden İtibaren 60 (altmış) takvim gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 06.09.2017 – 15:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.NUMUNE VE KATALOG İSTENECEK ÜRÜNLER

1.1.NUMUNE İSTENECEK ÜRÜNLER

1.1.1.Futbol topu

1.1.2.Futsal forma+şort+çorap

1.1.3.Badmınton grip.

1.1.4.Badmınton raketleri.

1.1.5.Badmınton filesi.

1.1.6.Badmınton topu.

1.1.7.Basketbol filesi.

1.1.8.Dart oku.

1.1.9.Masa tenisi raketleri.

1.1.10.Masa tenisi topları.

1.1.11.Masa tenisi raket lastikleri.

1.1.12.Raket tahtası.

1.1.13.Masa tenisi file seti.

1.1.14.Eşofman

1.1.15.Voleybol topu.

1.1.16.Buz paten kask.

1.1.17.Buz pateni dirseklik-dizlik.

1.1.18.Sentetik buz pisti solüsyonu.

1.1.19.Plates lastiği.

1.1.20.Atlama ipi.

1.2.KATALOG İSTENECEK ÜRÜNLER

1.2.1.Mini masa tenisi masası.

1.2.2.Voleybol direği.

1.2.3.Cable crossover.

1.2.4.Inclıne squat machıne.

1.2.5.Chest/shoulder press .

1.2.6.Total abdomınal .

1.2.7.Hıgh pully.

1.2.8.Multı adjustable bench.

1.2.9.Inclıne bench.

1.2.10. Utılıty bench.

1.2.11. Flat bench.

1.2.12. Dumbbell(olimpik)

1.2.13. Olimpik flanş.

1.2.14. Olımpık flanş standı.

1.2.15. Kettlebell.

1.2.16. Kettlebell standı.

1.2.17. Yaylı collar.

1.2.18. Trıceps halatı.

1.2.19. V- bar.

1.2.20. Ağırlık.

1.2.21. Dambıl.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Her türlü Spor Malzemesi Satışı Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabuledilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM /www.ekap.gov.tr adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

04 Ağustos 2017
233 kez görüntülendi