TOPLU ULAŞIM HATLARI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p fıkrası gereğince Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve hazırlanan idari ve teknik şartnameler esaslarına göre, 31 adet otobüs hattının (50 adet en az 12 metre sıfır, 15 adet maksimum 7 yaşında en az 9 metre olmak üzere toplam 65 adet araçla) (07.07.2018 ilk seferle başlayıp 06.07.2028 son seferle) 10 yıl müddetle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.03.2018 Cuma günü saat: 14.30’da, Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Aylık kira bedeli KDV hariç 118.750,00 (yüzonsekizbinyediyüzelli) TL’dir.

Geçici teminat tutarı 500.000,00 (beşyüzbin) TL dir.

İhale teklif arttırma bedeli 1.000,00 (bin) TL’dir.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1)- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından,  ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. d) Teklif mektubu vermeleri,
 2. e) Geçici teminatı vermeleri,
 3. f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
 5. h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair belge,

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

 1. i) Vergi durum bildiri belgesi,
 2. j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
 3. k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
 4. l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.
 5. m) Çorum Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge

Tekliflerin en geç 09.03.2018 Cuma günü saat: 14.30’ e kadar Belediyemiz Hizmet Binası (Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

23 Şubat 2018
655 kez görüntülendi