Velipaşa Hanındaki işyerlerinin kiraya verilmesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemizce kiralanan Çepni Mahallesi, 313 Ada, 9 Parsel, Hürriyet 4. Sk. No: 32’de bulunan işyerleri; 32/A – 32/Z04 numaralı iş yerleri birlikte, 32/Z02, 32/B, 32/C, 32/E, 32/F numaralı iş yerleri ise ayrı ayrı olmak üzere;

S. NO ADRESİ İŞYERİ NO NİTELİĞİ KAPALI   ALAN

( m² )

AÇIK ALAN

( m² )

1 YILLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT ( TL )

1 HÜRRİYET 4. SK. 32/Z02 RESTORAN 239,00 m² 56,00 m² 100.000,00 TL+ KDV 3.000,00 TL
2 HÜRRİYET 4. SK. 32/A-32/Z04 HANIMELİ ÜRÜNLER 65,28+10,74 m² 15,00 m² 30.000,00 TL+ KDV 900,00 TL
3 HÜRRİYET 4. SK. 32/B ANTİKACI  25,00 m² 8.000,00 TL+ KDV 240,00 TL
4 HÜRRİYET 4. SK. 32/C BAKIRCI  18,80 m² 8.000,00 TL+ KDV 240,00 TL
5 HÜRRİYET 4. SK. 32/E UNLU MAMÜLLER  18,80 m² 12.000,00 TL+ KDV 360,00 TL
6 HÜRRİYET 4. SK. 32/F LEBLEBİCİ  51,00 m² 18.000,00 TL+ KDV 540,00 TL

Bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma suretiyle hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Her bir şartname 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 31.01.2022 Pazartesi günü saat: 10.30’ da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B-Kanuni İkametgâh Belgesi,C-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi,D-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi;E-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F-Geçici teminatlarını ödediğine dair makbuz. G-Şartname bedelini ödediğine dair makbuz. H-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)L-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). M-İlanın 2 sıra numarasında bulunan 32/A-32/Z04 Nolu işyeri için en az % 60’ı nın Kamu İştirakli Tüzel Kişilik olduğuna dair belge. N-İlanın 3 sıra numarasında bulunan, “Antikacı” nitelikli işyeri ve 4 sıra numarasında bulunan, “Bakırcı” nitelikli işyeri için bu işi en az iki yıl yaptığını kanıtlayan belge. (Oda Kaydı, Ustalık Belgesi, Vergi Levhası vb.) O-İlanın 6 sıra numarasında bulunan 32/F Nolu Leblebici nitelikli işyeri için için; en az iki kuşak leblebici olduğunu kanıtlaması, Ulusal/Uluslararası yarışmalarda en az iki yıl üst üste birincilik almış olduğunu kanıtlayacak belge ve Leblebiyi geleneksel metotlarla yaptığı ve bu konuda ulusal ve/veya uluslar arası basında şehrimizi tanıttığını kanıtlayacak belge.P-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

20 Ocak 2022
289 kez görüntülendi